Sikkerhet på jobben

Visste du at det er stadfestet i både menneskerettighetskonvensjonen og det norske lovverket at alle har rett til en trygg arbeidsplass?

Norge er et av landene hvor arbeiderenes rettigheter tas veldig på alvor. Vi har arbeidstilsynet som følger med på at det ikke begås brudd på arbeidsmiljøloven, og denne loven sikrer at ingen arbeidere skal jobbe på arbeidsplasser med dårlig sikkerhet eller arbeidsmiljø. Men det å ha en sikker arbeidsplass er et resultat av mange faktorer deriblant organisering, risikovurdering, sikkert arbeid, arbeidsmiljøregelverket og hvilke verktøy man har tilgjengelig.

Arbeidsgiver har et ansvar for at alle ansatte har riktig opplæring og informasjon. Arbeidsgiver skal også organisere arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen, hvilket vil si sørge for at det er verneombud og tillitsvalgte som til enhver tid har all kunnskap for å sikre bedriften best mulig. Arbeidsgiver skal også sørge for nødvendig sertifisering til de som skal håndtere farlig utstyr.

Det er også viktig at de steder på arbeidsplassen som kan være farlige, blir sikret og at alle slike steder er merket nøye. Arbeidere som skal oppholde seg på slike områder skal også ha personlig verneutstyr som for eksempel hjelm og vernesko. Ansatte som jobber med maskiner eller annet utstyr som kan være skadelig, skal få opplæring i både drift og sikkerhetsrutiner. På denne måten vil man forhindre belastningsplager, skader og ulykker.

På enkelte arbeidsplasser kan det også være aktuelt at ansatte får opplæring i rømningsutstyr, redningsutstyr og førstehjelpsutstyr. Her skal arbeidsgiver om nødvendig også følge opp med øvinger med de forskjellige formene for utstyr slik at de ansatte føler seg trygge og komfortable med det om en livstruende situasjon skulle oppstå. Ettersom det ofte er frafall og nyansettelser er det lurt å ha en slik runde minst en gang i året.

Etterhvert som bedriften utvikler seg og vokser må arbeidsgiver gjøre stadige risikovurderinger hvor man kartlegger potensielle farer, vurderer risiko, setter opp en handlingsplan og så gjennomfører de aktuelle tiltak. De potensielle farene kan finnes i rutiner, aktiviteter, arbeidsoperasjoner eller manglende regelverk.

I risikovurderingen ser man på hva det er som kan gå galt i hver av de nevnte stegene og hva som kan gjøres for å forhindre dette. Sett så opp en plan over hva som skal gjøres og når det skal gjøres med fokus på de viktigste tiltakene først. Både kartlegging og risikovurderinger bør gjøres jevnlig. Det er også mulig at man trenger andre metoder for å undersøke arbeidsmiljøet, som for eksempel helseundersøkelser, målinger eller tekniske kontroller. Ta også kontakt med bedriftshelsetjenesten som kan bistå her.

Har din bedrift mye unge arbeidstagere? Da stilles det spesielle krav til dere som arbeidsgivere. Er den ansatte under 18 år skal personens arbeidsoppgaver risikovurderes og det er ikke alle arbeidsoppgaver de under 18 har lov til å ha, basert på risiko for skade. Unge arbeidstagere er oftere utsatt for ulykker og skader enn de eldre arbeidstagerene. Dette har flere årsaker, deriblant at de har mindre erfaring og kompetanse. Samtidig skal man også huske at de kan være redde for å melde fra om problemer og ikke nødvendigvis vet om sine egne rettigheter.

Arbeidsmiljøloven

Dette er en lov som skal sikre alle arbeidstagere et godt arbeidsmiljø, rettferdige ansettelsesforhold, inkluderende arbeidsliv og ikke minst samarbeid mellom arbedsgiver og arbeidstager. Noen av temaene som tas opp i arbeidsmiljøloven er permittering, ansettelse, overtid og merarbeid samt oppsigelse og avskjed. På infotjenester.no kan du finne alt du trenger å vite om arbeidsmiljøloven.